Obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Woodman Production a.s. se sídlem Martinovská 3262/50 Ostrava – Martinov 723 00

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. Úvodní ustanovení

1.Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a jiné akce (dále jen akce) prostřednictvím webových stránek společnosti Woodman Production a.s. nebo na prodejních místech a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2.Smluvní vztahy

Zakoupením vstupenek vzniká přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny, a to bez udání důvodů.

3. Způsoby prodeje vstupenek

Přímý prodej u baru v:

Garage Clubu Martinov (Martinovská 3262/50, Ostrava – Martinov 72300, www.garageclub.cz)

Online prodej prostřednictvím platební brány na oficiální stránce www.woodmanproduction.cz

4. Ceny a poplatky

Cena vstupenek je uvedena s DPH, protože společnost Woodman Production a.s. je plátcem DPH. Výše DPH na vstupenky na akce pořádané společností Woodman Production a.s. je 15 %. Při platbě přes platební bránu je k ceně vstupenky (vstupenek) připočítáván fixní poplatek 3% z ceny vstupenky (vstupenek).

Zákazník je povinen, chce-li uplatnit nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu při osobní koupi na prodejním místě a při vstupu na akci příslušné pořadatelské službě. Ceník na jednotlivé akce a podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na webovém portálu www.woodmanproduction.cz nebo na oficiálních stránkách clubu, a to www.garageclub.cz

Článek II. Prodej vstupenek prostřednictvím webového portálu

1. Popis služby

Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webového portálu www.woodmanproduction.cz (dále jen služba). Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení platby za vstupenku a to jméno, email a telefonní číslo (vstupenky) a následně zaplatit příslušnou částku v hotovosti na prodejním místě nebo prostřednictvím online platby přes platební bránu.

2. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím platební brány na oficiální stránce www.woodmanproduction.cz

K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba vyplnit prodejní formulář. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v prodejním formuláři, a to jméno, email a telefonní číslo.

Registrací zákazník souhlasí se začleněním do databází společnosti Woodman Production a.s. a může být do budoucna e-mailem informován o podobném typu akce, jejíž prodej byl nebo bude zahájen.

Zákazník vybírá z nabízených akcí a nakupuje vstupenky na volná místa v plánu sálu z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.

Zákazník je povinen před finálním odesláním požadavku na koupi vstupenky překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu.

Stisknutím tlačítka „KOUPIT“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky prostřednictvím platební brány.

Po úspěšném dokončení online platby bude zákazníkovi odesláno potvrzení o koupi na jim uvedený email v prodejním formuláři.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, a to jméno, email a telefonní číslo, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Společnost Woodman Production a.s. shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost Woodman Production a.s. prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).

2. Bezpečnost dat

Společnost Woodman Production a.s. nenesou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti společnosti a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Změna programu vyhrazena.

4. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Společnost Woodman Production a.s. si vyhrazují právo na změny či doplňky těchto obchodních podmínek; zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito pokyny.

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2015.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek I. Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti Woodman Production a.s. (dále jen „WP“) v případech, kdy přes veškeré úsilí WP, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce a případně jiné akce.

Článek II. Prodej vstupenek

Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na akce (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Článek III. Nestandardní situace při prodeji vstupenek z rezervace

Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému vytištění všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek přímo na prodejním místě, kde byl prodej vstupenek realizován.

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost vytištěných údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Není-li technicky možné reklamaci dle výše uvedeného postupu provést, je obsluha prodejního místa povinna se zákazníkem sepsat reklamační list. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě zrušení reklamované objednávky je zákazník povinen vrátit obsluze prodejního místa vydanou vstupenku (vstupenky).

Článek IV. Vracení vstupenek

Při změně či zrušení akce může zákazník do 7 dnů od data, kdy se měla akce konat, žádat výměnu vstupenek na jinou akci (ve stejné cenové hodnotě), nebo vrácení vstupného. Nebude-li stanoveno jinak, provádí se výměna či vrácení vstupenky (vstupenek) na baru Garage Clubu Martinov, Martinovská 3262/50, Ostrava – Martinov 72300

Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek na prodejním místě, na webovém portálu www.woodmanproduction.cz či www.garageclub.cz formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky.

Bude-li platba za vstupenku (vstupenky) provedena prostřednictvím platební brány, společnost Woodman Production a.s. si vyhrazuje lhůtu 30 dní, k zaslání peněz za vstupenku (vstupenky) zpět na zákazníkův účet.

Článek V. Účinnost reklamačního řádu

Reklamační řád je závazný pro zákazníka společnosti Woodman Production a.s.

Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamující souhlasí s tím, že Woodman Production a.s. vedou jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1.2018

Nákupní košík